قدردانی - ::A N G E L::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳

قدردانی


اول از همه بايد از دوست خوبم ستاره صبح بسيار بسيار تشکر کنم که اين قالب زيبا رو برای من ساخت ... و من رو از گرفتاری قالب نجات داد.. خيلی خيلی ازش ممنونم.. اين قالب هنوز تکميل تکميل نشده ..ممکنه دوباره تغيير بکنه..اما به زودی کامل ميشه...
در پناه حق

 angel

فرشته هاي آسمان ()   


Home

Add to favorites

Set as home page

Yahoo ID

                          

My friends

 

 


Powered by .persianblog
Desinged by www.paradise425
Copyright © 20** ستاره صبح All Rights Reserved