جمال محمد - ::A N G E L::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳

جمال محمد

ماه فرو ماند از جمال محمد...... سرو نرويد به اعتدال محمد

قدر فلك را كمال ومنزلتى نيست...... در نظر قدر با كمال محمد   

وعده ديدار هر كسى به قيامت...... ليله اسرى شب وصال محمد

آدم و نوح و خليل و موسى وعيسى...... آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه گيتى مجال همت او نيست...... روز قيامت نگر مجال محمد

و آنهمه پيرايه بسته جنت فردوس...... بو كه قبولش كند بلال محمد

شمس و قمر در زمين حشر نتابد...... نور نتابد مگر جمال محمد

همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد...... تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شايد اگر آفتاب و ماه نتابد پيش...... دو ابروى چون هلال محمد

چشم مرا تا بخواب ديد جمالش...... خواب نميگيرد از خيال محمد

سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى......عشق محمد بس است و آل محمد

 angel

فرشته هاي آسمان ()   


Home

Add to favorites

Set as home page

Yahoo ID

                          

My friends

 

 


Powered by .persianblog
Desinged by www.paradise425
Copyright © 20** ستاره صبح All Rights Reserved